Klantenservice

Hier kunt u ons vinden

SNL Verhuur
Hoendiep NZ 5
9871PA Stroobos

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SNL verhuur

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de onderstaande bepalingen.

Algemeen

 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en bijbehorende artikelen van SNLverhuur.
– Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde artikelen welke is gesloten tussen enerzijds SNLverhuur, statutair gevestigd te Gerkesklooster, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

Prijzen en Betaling

– Alle prijzen op de website van SNLverhuur zijn in euro’s, inclusief BTW en per dag, maar exclusief bezorgkosten, op- en afbouwen en toezicht.

– Betaling van het overeengekomen huurbedrag, plus bezorgkosten, op- en afbouwkosten en kosten voor toezicht, dient voorafgaand aan de dag van verhuur en binnen 8 dagen na factuurdatum via bank of contante betaling aan SNLverhuur overgemaakt te zijn. Bij niet tijdig betalen kan SNLverhuur rente en administratiekosten in rekening brengen met een minimum bedrag van € 5,00 inclusief BTW.

– Betaling na de dag van verhuur kan alleen indien dit schriftelijk overeengekomen is met SNLverhuur.

– Prijzen worden berekend voor per stuk gehuurde goederen en gelden voor eenmalig gebruik.

Verhuurvoorwaarden

– Alle goederen en bijbehorende artikelen blijven eigendom van SNLverhuur en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend worden.

– Huurder is verplicht de gehuurde goederen en bijbehorende artikelen overeenkomstig het doel, waarvoor het is bedoelt, te gebruiken.

– Het is de huurder niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de gehuurde goederen.

– Huurder moet voorafgaand aan de ingebruikname van de goederen of bijbehorende artikelen controle uitvoeren op gebreken. Eventuele gebreken dienen direct aan SNLverhuur gemeld te worden

– SNLverhuur is niet aansprakelijk voor schade aan/of letsel door de gehuurde goederen tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.

– Huurder dient alle gehuurde attracties en bijbehorende artikelen schoon, goed ingepakt, compleet en onbeschadigd te retourneren. Indien SNLverhuur kosten moet maken voor het schoonmaken, laten repareren of herinpakken van de goederen, dan zullen deze kosten worden doorberekend naar de huurder.

– Huurder stemt ermee in SNLverhuur te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

– Huurder mag de goederen niet vervoeren of laten vervoeren naar een ander adres als overeengekomen.

– SNLverhuur houdt zicht het recht voor, indien door overmacht de gehuurde goederen niet beschikbaar zijn, een vervangende en gelijkwaardige goederen te leveren.

– huurder heeft de plicht de goederen bij harde wind (>windkracht 5 Beauuford) binnen te halen c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.

Einde overeenkomst

– De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.

– Indien huurder de gehuurde goederen niet binnen de afgesproken huurperiode retourneert is SNLverhuur gerechtigd om de gehuurde attractie(s) bij de huurder op te halen. De kosten voor transport en kilometers die door SNLverhuur gemaakt moeten worden, worden bij de huurder in rekening gebracht.

– Huurder dient er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is op het afgesproken tijdstip van ophalen, door SNLverhuur, voor de teruggave.

Borgsom

– Bij het ophalen van goederen en/of bijbehorende artikelen bij SNLverhuur dient huurder een borgsom van 25% van het factuurbedrag contant te betalen. De borgsom wordt terugbetaald indien de goederen en de bijgehorende artikelen schoon, compleet, onbeschadigd en goed ingepakt geretourneerd worden. Indien SNLverhuur kosten moet maken met betrekking tot bovenstaande gevallen dan houdt SNLverhuur zicht het recht de verschuldigde bedragen rechtstreeks door te berekenen aan de klant.

– Bij het zelf ophalen/retourneren van de goederen draagt de huurder gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen. Huurder is verplicht het gehuurde op een juiste manier te vervoeren. Indien SNLverhuur achteraf kosten moet maken van welke aard dan ook, dan worden deze kosten rechtstreeks doorberekend aan de klant.

Annuleren

– Bij het annuleren van een gehuurde goederen en/of bijbehorende artikelen dienen de volgende bepalingen in acht genomen te worden;

Bij annulering binnen 7 dagen voor de dag van verhuur dient huurder 50% van de overeengekomen huurprijs te betalen.

Bij annulering binnen 24 uur voor de dag van verhuur dient huurder 100% van de overeengekomen huurprijs te betalen.

De huurovereenkomst (schriftelijk of telefonisch) kan alleen schriftelijk geannuleerd worden.

Hulp bieden aan de chauffeur

– Indien de huurder met SNLverhuur overeengekomen is dat de attractie(s) door SNLverhuur bij de huurder worden gebracht en/of opgehaald, dient de huurder behulpzaam te zijn bij het lossen en/of laden van de goederen. Indien huurder niet voorziet in deze noodzakelijke hulp bij het lossen en/of laden van de goederen komen de kosten die SNLverhuur hiervoor extra moet maken voor rekening van de huurder.

Schade/Diefstal/Verlies

– Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient gelijk aan SNLverhuur gemeld te worden. De huurder is verplicht de kosten van reparatie aan SNLverhuur te betalen.

– Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ondanks of hij schuld heeft aan het verlies, diefstal of schade maken van de gehuurde goederen. Ook door toedoen van een derde blijft de huurder aansprakelijk.

Legitimatie

De huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatie bewijs.

Transport/afhalen
– De huurgoederen worden maximaal 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd/afgehaald en 1 dag na gebruiksdatum weer opgehaald/teruggebracht.
– Voor bezorgen en/of  retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, welke afhankelijk zijn van afstand, laad- en lostijd.
– Alle door verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de begane grond afgeleverd.
– Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, heeft de verhuurder het recht opstelling c.q. aflevering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door ons reeds gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
– De laad- en los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
– Indien het laden en lossen de overeengekomen duur overschrijdt, worden nadien kosten in rekening gebracht volgens het geldende uurloon van de werknemer, eventueel vermeerderd  met het overwerktarief.
– De goederen dienen op de dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, etc) op de retourdatum vanaf 8.00 uur klaar te staan voor transport.
– Indien hieraan niet is voldaan, wordt vanaf die datum de geldende huurprijs in rekening gebracht. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.

Aansprakelijkheid
– Na ontvangst van de goederen is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.
– Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.
– De verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen. Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Wettelijke regelingen
– Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen
– Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Overmacht
– In geval van overmacht heeft SNLverhuur het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat SNLverhuur tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

Transport/afhalen
– De huurgoederen worden maximaal 1 dag voor de gebruiksdatum afgeleverd/afgehaald en 1 dag na gebruiksdatum weer opgehaald/teruggebracht.
– Voor bezorgen en/of  retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, welke afhankelijk zijn van afstand, laad- en lostijd.
– Alle door verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de begane grond afgeleverd.
– Indien een overeengekomen standplaats absoluut niet geschikt blijkt te zijn, heeft de verhuurder het recht opstelling c.q. aflevering te weigeren en de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. De door ons reeds gemaakte kosten alsmede een schadevergoeding wegens winstderving, zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
– De laad- en los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze wagens.
– Indien het laden en lossen de overeengekomen duur overschrijdt, worden nadien kosten in rekening gebracht volgens het geldende uurloon van de werknemer, eventueel vermeerderd  met het overwerktarief.
– De goederen dienen op de dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, etc) op de retourdatum vanaf 8.00 uur klaar te staan voor transport.
– Indien hieraan niet is voldaan, wordt vanaf die datum de geldende huurprijs in rekening gebracht. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.

Aansprakelijkheid
– Na ontvangst van de goederen is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.
– Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend.
– De verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen. Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.
De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Wettelijke regelingen
– Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen
– Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Overmacht
– In geval van overmacht heeft SNLverhuur het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat SNLverhuur tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.